Search results for "(VN)"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bac xíq [baːk siʔ] n doctor bác sĩ Binomial (cmpd) (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cai₁ [kaːj] vi argue cãi lại 3.5.1.6.2. Quarrel. 3.5.1.6. Debate (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cân₂ [kɤn] vt need cần syn: nhot, ính 9.4.2.3. Necessary . 8.1.7.3. Need (VN)
Comments (0)