Search results for "(cmpd, redup)"

a âp eap ay âp eap [ʔa ʔɤp ʔḭap ʔaj ʔɤp ʔḭap] adv seriously (hurt), deathly (sick) đau nạng Interleaved Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

abeng taleng tandéh [ʔabɛːŋ talɛːŋ tən.dɛh] np large branch canh cây ant: ngarngeq ngarngức Trinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acup cap [ʔakuːp kaːp] n scorpion cung bọ cạp [Rare in mountains.] syn: candeam-rám, caldem 1.6.1.7. Insect (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

alơu avư [ʔalɤːw ʔawɯː] n little boy, son con trai cpart: adứq ayên cf: a–un. 4.1.2. Types of people Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

angil ngoal [ʔaŋiːl ŋṵal] n Carpenter bee thứ con ong 1.6.1.7. Insect Koptorthosoma confusa (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)