Search results for "(redup)"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhit nhot [ʔaɲiːt ɲɔːt] n wasp ong vò vẽ 1.6.1.7. Insect (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayul yeal [ʔajuːl jḭal] n swing cái đu cl: lám 7.2.2.8. Move back and forth. 5.1.1.2. Chair (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bambuôl [bəmbuəl] exp water bubbling strongly spec: bambuôl daq pứq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

biboah boah [bibṵah bṵah] vs ungrateful (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calâc cabâl [kalɤk kabɤl] exp mock; jeer; ridicule chế giễu [As for being rich and important.] (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

candeam rám [kəndḭam ram] n scorpion cung bọ cạp [Rare in VN mountains.] 1.6.1.7. Insect (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cartuh tuh [kər.tuːh tuːh] adv hurriedly (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catoum lloum [katṵːm ʔəl.lṵːm] n little bug that bites one on eyelid; gnat? pk dial.: catơm (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cháh achít [cah ʔacit] vi fall head first ngã chúi sit: cháh achít plô cf: tráh pitraơp. 7.2.2.5.1. Fall Involuntary (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cháh kichát [cah kicat] vi stuck kẹt Cháh kichát tốq kineng. Of being stuck in teeth. [Cháh marks involuntary action (Cáh).] cf: ngcál., tưm bưm., carchál 1.Involuntary (redup)
Comments (0)

 

cháh nchính [cah ʔəɲciɲ] vi falling hard--hurt bị té syn: mâp mâp 7.2.2.5.1. Fall Involuntary (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chanchúl [cəɲcul] exp going in a stocky powerful manner spec: pôc chanchúl (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clúc claơc [kluk klɯ̰ːk] n a sound tiếng 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cluih pluih tuvaq [kluːs pluːs tuwaːʔ] exp fizzing over syn: pluih (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crânh crânh [krɤɲ krɤɲ] exp sound of pounding when person is sleeping perhaps awaking to sound of women pounding rice (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

créc crel [krɛk krɛːl] exp kinky [Like African hair.] (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúm icrum [krum ʔikruːm] exp of crunching bone, corn, etc. tiếng nhải xương idiom: crúm icrum creal a crúm icrum âm (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

déh ride [dɛh ridɛː] n mythical abyss of many layers hoả ngục Ipe ngâh paxear tingôi clíq arúm tóh déh ride. You will be thrown down to the bottom of hell. [Little people at the bottom have mouths but no anuses--only smell food, can’t eat.] syn: déh rde cf: lác. (redup)
Comments (0)

 

didoui idoui [didṵːj ʔidṵːj] v eavesdrop sit: yôc doui (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyóuc dyóuc [ʄṵk ʄṵk] interj calling pigs sound: dyóuc dyóuc paxôl alíc (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

éinh i–éinh [ḭɲ ʔiʔḭɲ] exp of constant arguing, on and on cãi nhau pk dial.: vóc ivóc 3.5.1.6.2. Quarrel (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

heau iheau hout ihout [hḭaw ʔihi̯aw hu̯ːt ʔihṵːt] exp sounds of celebration syn: háh aheau (redup)
Comments (0)

 

héih héih [hḭh hḭh] v laughing hard--hee hee cười mạnh syn: héiq sound: cachang héih héih; pk dial.: he he, ha ha, hi hi, he héq, hơ hơiq, hu hu, hơ hơ (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hut hat [huːt haːt] exp of coming down leisurely thông thả ant: rứq sit: hut hat uxear (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khéng khéng [khɛŋ khɛŋ] exp sound of beating iron for time tiếng đánh sát sound: khéng khéng ipúh 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

khou ikhou cahóq [khṵː ʔikhṵː kahɔʔ] idiom of dry cough ho cf: khóuc., cahóq., khóul. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

khúng khứng [khuŋ khɯŋ] exp completely all finished sit: khúng khứng dyê (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lám laloui loui [lam lalṵːj lṵːj] idiom behind; past time syn: laloui (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lbât lbơ [ʔəl.bɤt ʔəl.bɤː] exp of going sadly, dejectedly sit: pôc lbât lbơ (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lup lep [luːp lɛːp] n marriageable relationship [Jennie S. is lup_lep with father Tom’s brother-in-law’s sons.] cf: arêng alay., om ai., alep. 4.1.9. Kinship (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lvâh ltơi [ʔəl.wɤh ʔəl.tɤːj] exp of standing alone sadly (redup)
Comments (0)

 

máh amúp [mah ʔamup] exp of hitting ground while chopping sit: pâyq máh amúp 7.7.1. Hit múp (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mâp mâp [mɤp mɤp] exp splat, of falling bị bổ syn: cháh nchính spec: prứp mâp mâp (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nâl nâl [nɤl nɤl] exp powerfully sức lực sit: pôc nâl nâl (redup)
Comments (0)

 

nalníc [nəl.nik] exp of crawling (as snake) spec: nalnic cuxéinh môr (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nâyh nnâyh [nɤs ʔən.nɤs] v go play after telling others to do your work sit: pôc nâyh nnâyh (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

neh neh [nɛːh nɛːh] excl call to dog gọi chó caus: caneh cf: pong tamout. 3.5.1.4.1. Call (redup)
Comments (0)

 

néoq néoq [nɛwʔ nɛwʔ] exp nimbly sit: pôc néoq néoq (redup)
Comments (0)

 

ng-hich nghôch [ʔəŋhic ʔəŋhoːc] exp no one listens, asks but isn’t answered spec: achiêt ng-hich nghôch (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngarngeq ngarngức [ŋər.ŋɛːʔ ŋər.ŋɯk] exp of large branch growing out from tree ant: abeng taleng tandéh spec: akeq ngarngeq ngarngức cf: taleng tandéh. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngngúc ngngur [ʔəŋ.ŋuk ʔəŋ.ŋuːr] exp of bitterness (redup)
Comments (0)

 

ngong ingong [ŋɔːŋ ʔiŋɔːŋ] exp elephant call (redup)
Comments (0)

 

ngơp ngngơp [ŋɤːp ʔəŋ.ŋɤːp] exp of going about desiring food, etc. sit: pôc ngơp ngngơp (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngóuiq ngóuiq [ŋṵjʔ ŋṵjʔ] exp of going alone đi một mình sit: pôc ngóuiq ngóuiq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhânh nhéoq [ɲɤɲ ɲɛwʔ] exp hasty hấp tấp Nhânh nhéoq upôc pi ma lâyq cahanh. Hastily he goes and tells without asking/investigating. [Insert-words-speaker-is-about-to-speak; to tell about something before checking.] syn: lalléoq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhannhơr [ɲəɲ.ɲɤːr] exp burning with angry sit: crêng lư nhannhơr (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhil nha [ɲiːl ɲaː] n moonless ngài 30 syn: truq, tarcoal whole: kixay 1.1.1.1. Moon (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhóung tơn lơn [ɲṵŋ tɤːn lɤːn] vi hold eye still 2.1.1.1. Eye. 2.3.1.1. Look (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nneq nnoq [ʔən.nɛːʔ ʔən.nɔːʔ] exp wriggle uốn éo 7.1.9. Move a part of the body (redup)
Comments (0)

 

nouc nouc [nṵːk nṵːk] exp of lying or talking big spec: a–oai nouc nouc (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pampáơc [pəmpɯ̰k] exp sound of boiling tìếng nước sôi spec: pampáơc carâc 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pel clứp₁ [pɛːl klɯp] v hobble lamely - knee buckles sit: pôc pel clứp (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

piêr piêih [piər piəs] n very small bird [Taboo of yaq_Canxóuiq. ] 1.6.1.2. Bird (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

plóup plóup [plṵp plṵp] exp of diving clear under water sit: ngeat plóup plóup (redup)
Comments (0)

 

pou ipou [pṵː ʔipṵː] exp buzzing of flies, chatter of people, etc. ồn ao [Usually found together with hout_ihout. ] (redup)
Comments (0)

 

praơc praơc [prɯ̰ːk prɯ̰ːk] exp of heat rash (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

r–iq r–oaq [ʔər.ʔiːʔ ʔər.ʔṵaʔ] exp of staying home not doing anything ở không, nhàn rỗi pa dial.: ng–iq ng–oaq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ráh areaq [rah ʔarḭaʔ] vs misery; unbearable pain, extreme difficulty trừng triẹ; khổ [More severe than diêiq_túh because can stop it, like pain of death, but can’t die.] cf: areaq. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rbot rmor [ʔər.bɔːt ʔər.mɔːr] adv pliable dẻo (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rling ting [ʔər.liːŋ tiːŋ] exp sound, noise tiếng 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rpéh rngóh [ʔər.pɛh ʔər.ŋɔh] exp alone, lonely vắng vẻ; cô độc; bơ vơ spec: angoaq rpéh rngóh cf: angoaq. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tâc lâc [tɤk lɤk] exp thick and pasty or syrupy spec: ticức tâc lâc (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tâh crâh [tɤh krɤh] exp sprawled; of lying on back nằm ngửa spec: tâh crâh bíq laliêng (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tâh pâh [tɤh pɤh] exp huge to lớn sit: tâh pâh pưt lư (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tâng hâng [tɤŋ hɤŋ] sp. var.: tanghâng vs open--top off không đập nắp lại sit: doq tâng hâng 7.3.6. Open (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơ baơ [tɯ̰ː bɯ̰ː] exp too many guests crowding syn: taraơ spec: ê lư taơ baơ (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơ laơ [tɯ̰ː lɯ̰ː] exp of peeking spec: nhóung taơ laơ (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơc caơc [tɯ̰ːk kɯ̰ːk] exp of painful, stiff finger (arthritis?) chứng viêm khớp spec: taơc caơc a–ay ati (redup)
Comments (0)

 

taơc craơc [tɯ̰ːk krɯ̰ːk] exp of many thorns gai góc spec: axóung taơc craơc 8.1.3.1. Many, much (redup)
Comments (0)

 

táơc láơc [tɯ̰k lɯ̰k] exp of want to cook dry, but turns out wet, soupy spec: táơc láơc dadơaq (redup)
Comments (0)

 

táơc náơc [tɯ̰k nɯ̰k] exp very full đầy tràn spec: pânh táơc náơc 8.1.8. Full (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

táơc práơc [tɯ̰k prɯ̰k] exp very wet, soaked ướt lắm spec: táơc práơc dyíp (redup)
Comments (0)

 

taơc raơc [tɯ̰ːk rɯ̰ːk] exp of many things in a row sắp xếp theo hàng spec: át taơc raơc 8.1.3.1. Many, much (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

táơh nháơh [tɯ̰h ɲɯ̰h] exp of pretty đẹp đẽ spec: o táơh nháơh (redup)
Comments (0)

 

taơi craơi [tɯ̰ːj krɯ̰ːj] exp tiny, (newly born) xinh xắn, nhỏ xinh xinh spec: két lư taơi craơi (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơiq maơiq [tɯ̰ːjʔ mɯ̰ːjʔ] exp of red-lipped beauty xinh đẹp, môi hồng spec: o taơiq maơiq (redup)
Comments (0)

 

taơl chaơl [tɯ̰ːl cɯ̰ːl] exp of being manly trượng phu spec: counh taơl chaơl (redup)
Comments (0)

 

taơl laơl [tɯ̰ːl lɯ̰ːl] exp of tiny and round nhỏ và tròn spec: callong taơl–laơl (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơng baơng [tɯ̰ːŋ bɯ̰ːŋ] exp of crooked teeth răng cong spec: kineng taơng baơng (redup)
Comments (0)

 

taơng craơng [tɯ̰ːŋ krɯ̰ːŋ] exp of thin--skin and bones gầy giơ xương spec: taơng craơng oiq cf: oiq. (redup)
Comments (0)

 

táơng ngáơng [tɯ̰ŋ ŋɯ̰ŋ] exp incongruous spec: át táơng ngaơng, pôc táơng ngáơng (redup)
Comments (0)

 

taơnh aơnh [tɯ̰ːɲ ʔɯ̰ːɲ] exp of broken grains nát spec: pinhe taơnh aơnh 7.8.1. Break (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơp chaơp [tɯ̰ːp cɯ̰ːp] exp of fire almost out lửa hiu hiu spec: taơp chaơp cuxo (redup)
Comments (0)

 

taơp haơp [tɯ̰ːp hɯ̰ːp] exp of flame almost out ngọn lửa gần tắt spec: taơp haơp uih (redup)
Comments (0)

 

taơp maơp [tɯ̰ːp mɯ̰ːp] exp person sitting alone in doorway ngồi một mình spec: ticu taơp maơp (redup)
Comments (0)

 

taơp ngaơp [tɯ̰ːp ŋɯ̰ːp] exp of missing, yearning for someone nhớ nhung spec: alang lư taơp ngaơp (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

táơq máơq [tɯ̰ʔ mɯ̰ʔ] exp of shortness lùn spec: a táơq máơq êp táơq máơq (redup)
Comments (0)

 

taơr vaơr [tɯ̰ːr wɯ̰ːr] exp of tall, narrow mountain núi cao, hẹp spec: cóuh ân taơr vaơr (redup)
Comments (0)

 

taơt naơt [tɯ̰ːt nɯ̰ːt] exp stomach drawn in from hunger co lại, thóp lại spec: ngot taơt naơt (redup)
Comments (0)

 

taơuq caơuq [tɯ̰ːwʔ kɯ̰ːwʔ] exp of very skinny gầy giơ xương spec: taơuq caơuq oiq (redup)
Comments (0)

 

taơuq taơuq [tɯ̰ːwʔ tɯ̰ːwʔ] exp drip drip (of leak) tí tách, nhỏ giọt spec: tandyóh daq taơuq taơuq 1.3.2.3. Drip (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tár ár [tar ʔar] exp vast syn: toar oar (redup)
Comments (0)

 

târ âr [tɤr ʔɤr] exp of bright, e.g., moon, sun, etc. sáng spec: tinga târ âr (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarrếq tarrứng [tər.reʔ tər.rɯŋ] adv powerful (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tây nhây [tɤj ɲɤj] exp really ugly thô kệch, vụng spec: tây nhây nnhoup tây nhây (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

teich leich [tḭːc lḭːc] exp very smooth trơn bóng spec: teich leich xêl 8.3.2.1. Smooth (redup)
Comments (0)

 

teich veich [tḭːc wḭːc] téich véich exp tapered to very small end vót, chuốt spec: pinhe teich veich or pinhe téich véich (redup)
Comments (0)

 

téih ngéih [tḭh ŋḭh] exp sleep soundly ngủ say spec: bíq téih ngéih 5.7. Sleep (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tén bén [tɛn bɛn] exp suddenly arrived already [Of many people all at once.] (redup)
Comments (0)

 

tén dén [tɛn dɛn] exp trapped 6.4.2. Trap (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tér bér [tɛr bɛr] exp of crowd of people đông người, chật syn: tíc bíc spec: tér bér clứng lư (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

thâl thát [thɤl that] exp chilling cold spec: ngngeat thâl thát (redup)
Comments (0)

 

thér khér [thɛr khɛr] exp of very thin mỏng quá spec: kida thér khér (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tíc níc [tik nik] exp of snake lying stretched out straight syn: tíc nhíc spec: tíc níc cuxanh (redup)
Comments (0)

 

tích vích [tic wic] exp very long distance dài lắm spec: toiq tích vích (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ticu dyóuh ndyoul [tikuː ʄṵh ʔəɲʄṵːl] vi squat ngồi xổm 7.1.2. Sit (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ting ring [tiːŋ riːŋ] exp in a circle đường tròn Át ting ring. Át o tứr ting ring. To be in a circle, as around the fire. [Did not get a word for ‘circle’, but this worked for people sitting or lying in a circle around the fire.] cf: tứr. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toac loac [tṵak lṵak] exp of fair, pretty skin spec: toac loac blai (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tơaih khơaih [tɯ̰as khɯ̰as] exp sparse lơ thơ [Of trees, hair, etc.] (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toam nhoam [tṵam ɲṵam] exp long and shaggy; thick beard râu chàm bàm spec: toam nhoam abơnh (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tơang dơang [tɯ̰aŋ dɯ̰aŋ] vi sitting with knees up-spread syn: tơng dơng sit: ticu tơang dơang (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toang troang [tṵaŋ trṵaŋ] exp big and long (tusks on elephant) ngà voi dài spec: toang troang paloq (redup)
Comments (0)

 

toar boar [tṵar bṵar] exp of lips pursed, puckered chu miệng spec: toar boar tambír (redup)
Comments (0)

 

toar nhoar [tṵar ɲṵar] exp of stuck out nhọn miệng ra spec: toar nhoar tambír (redup)
Comments (0)

 

toar oar [tṵar ʔṵar] exp of vast, spacious mânh mông syn: tár ár, tôr ôrspec: pưt lư toar oar cf: tár–ár. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toc nhóc [tɔːk ɲɔk] exp very; deep den thui [Of black.] sit: coum toc nhóc (redup)
Comments (0)

 

tốh nhốh [toh ɲoh] exp hairy ; feathery nhiều tóc, lông spec: tốh nhốh xóuc 2.1.5. Hair. 1.6.2. Parts of an animal (redup)
Comments (0)

 

toi khoi [tɔːj khɔːj] exp very cao lêu deu [Of high/tall.] sit: ayóung toi khoi (redup)
Comments (0)

 

tol hol [tɔːl hɔːl] exp fruitless syn: hol nghol (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tơm pơm [tɤːm pɤːm] exp of small body with large head đầu to thân nhỏ spec: tơm pơm pưt plô (redup)
Comments (0)

 

tơn bơn [tɤːn bɤːn] exp huge (of footprints) dấu chân to lớn spec: tơn bơn lám adyưng (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tơnh pơnh [tɤːɲ pɤːɲ] exp of dead lying face up nằm ngã spec: tơnh pơnh cucheit (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tôr côr [toːr koːr] exp lying stretched out (snake) rắn nằm sãi ra spec: cuxéinh át tôr côr (redup)
Comments (0)

 

tôr dôr [toːr doːr] exp of tree lying on ground spec: tôr dôr along 1.5.1. Tree (redup)
Comments (0)

 

tơr dyơr [tɤːr ʄɤːr] exp of standing on ladder đứng trên thang spec: tơr dyơr tayứng dáng carta (redup)
Comments (0)

 

tôr lôr [toːr loːr] exp scraped off (skin) trầy da, trợt da spec: tôr lôr tarloat ngcár (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tơr pơr [tɤːr pɤːr] exp ugly large flared end thô, vụng syn: tơr chơr spec: hốq tơr pơr (redup)
Comments (0)

 

tơt lơt [tɤːt lɤːt] exp of being faded-whitish phai, nhạt spec: póq tơt lơt (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tot pot [tɔːt pɔːt] exp of lying quietly nằm yên spec: tot pot bíq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

touc douc [tṵːk dṵːk] exp of floating on water spec: doul touc douc (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

touh crouh [tṵːh krṵːh] exp messy (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóui cróui [tṵj krṵj] exp of child sleeping huddled up on ground naked spec: bíq tóui cróui (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóuih cóuih [tṵs kṵs] exp of sleeping alone ngủ một mình spec: bíq tóuih cóuih 5.7. Sleep (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóuiq nóuiq [tṵjʔ nṵjʔ] exp of large stomach on skinny person người ốm có bụng to spec: tóuiq nóuiq pưt pallúng (redup)
Comments (0)

 

touiq youiq [tṵːjʔ jṵːjʔ] exp of standing silently and alone đứng yên một mình spec: tayứng touiq youiq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóul dyóul [tṵl ʄṵl] exp way a bat hangs spec: át tóul dyóul cf: kidyóul. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toum koum [tṵːm kṵːm] exp threatening quăm quắp [Of look.] (redup)
Comments (0)

 

tóun bóun [tṵn bṵn] exp of enemy troops approaching near spec: picon tóun bóun (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóung hóung [tṵŋ hṵŋ] exp exalted, haughty, proud hãnh diện, kiêu hãnh spec: pưt móuh tóung hóung (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóung nóung [tṵŋ nṵŋ] exp large stomach, fat person bụng bự spec: tóung–nóung pallúng (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóuq cróuq [tṵʔ krṵʔ] exp ready and waiting; prepared but not gone sẵn sàng rồi nhưng không đi được [Not a matter of a ready mind, but stuff is ready.] spec: tiráp tóuq cróuq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóur lóur [tṵr lṵr] exp of slippery wet trơn ươt spec: cutear tóur lóur (redup)
Comments (0)

 

tóur nhóur [tṵr ɲṵr] exp of pouting buồn giận, phùng mặt giận spec: tardyoq tóur nhóur (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

trâh mâl [trɤh mɤl] exp speaking daringly, impolitely syn: tông itrâh, itrâhspec: tông trâh mâl (redup)
Comments (0)

 

tráh pitraơp [trah pitrɯ̰ːp] vi fall on face cf: raroup., cháh achít. 7.1.3. Lie down. 7.2.2.5.1. Fall Involuntary (redup)
Comments (0)

 

trân trum [trɤn truːm] n kind of bird--Niltava thứ chim 1.6.1.2. Bird Muscicapa grandis decipians (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tư rư [tɯː rɯː] vs reddish đo đỏ cf: rarư. 8.3.3.3. Color (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tưc lưc [tɯːk lɯːk] exp very large rất lớn spec: pưt lư tưc lưc cf: tưl tưl. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

túc vúc [tuk wuk] exp very good bamboo shoots măng tốt spec: túc vúc abáng o (redup)
Comments (0)

 

tuch luch [tuc luc] exp of fat, smooth and slick mập béo spec: plứm xêl tuch luch (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

túl múl [tul mul] exp blunt end đùi spec: túl múl lâyq héng (redup)
Comments (0)

 

tưl ngưl [tɯːl ŋɯːl] exp sit tight ngồi ì sit: ticu tưl ngưl 7.1.2. Sit (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)