Search results for "Better to lose one arm than to appear whole but have body enter hell."

arơngʔarɤːŋconjappearAcâp táq arơng rơng râu arâq ngéq do ân lom pallúng táq ng–o o.Don’t appear to be sad like all whose hearts pretend/make a show of goodness.Nthe pít mâh pa ati o hơn arơng yôl ma cháq chân bôn mout tốq hóng uih ân chéh.Better to lose one arm than to appear whole but have body enter hell.
Comments (0)