Search results for "Dyê chóh, dyê xu át, dyê át, tốq mmán chro dom pơ kixay takih."

takihtakiːhnumnine; 9Dyê chóh, dyê xu át, dyê át, tốq mmán chro dom pơ kixay takih.After planting, after house building, after staying, rice is nearly ripe, the ninth month.8.1.1.1Cardinal numbers
Comments (0)