Search results for "Dyê hôm ngai câl along lâyq dyơ piday rbơi ucâl cóuc icóuc."

dyơʄɤːadvalready; finished; accomplishedDyê hôm ngai câl along lâyq dyơ piday rbơi ucâl cóuc icóuc.When they saw them chopping trees not yet finished the field, chopping chop chop.Lâyq_dyơ is a mistake or contraction of lâyq_yốh_dyơ. syndyê 1pa pc pl pk dial.: dyơcfkhoiq8.4Time9.2.5.2Clause conjunctions8.4.6.2Past
Comments (0)