Search results for "He saw they mistreated them, beating them."

dông2doːŋvtcare for; behave towardCounh a–o dông cán; cán a–o dông counh.Men take good care of women; women take good care of men.Lâyq o ngai dông arâq ngai nhóung lâyq bôn carpéh.They treat badly as though they see you as not having worth.Do hôm lâyq o ngai dông ngai yéng, ngai púh ngai peng.He saw they mistreated them, beating them.syndôi xứq
Comments (0)