Search results for "Ndo Achít bôn péinh llám araiq, cốh ma ndo Achít ntâm dyê bôn péinh, cốh bôn chou axuôi, át pân ape. Cốh tốq ape, Tông, "Mmo Achít dyê?" Achít tông, "Nnéh day"."