Search results for "Ngcốh upôc dông culay croul ado Ông Parnha tốq piday."

dông₃ [doːŋ] vt2 take, bring; carry đem Ngcốh upôc dông culay croul ado Ông Parnha tốq piday. Then he went took rambutan to Mr. Rich at the field. Ngai dông ngai cui dáng achoiq. They carry they carry in back basket. [Most generic term for take/carry.] caus: padông, pardông; recp: tardông; invol: tadông; sit: dông paxear ‘bring down’ 7.3.1. Carry Can take object, recipient, source, goal.
Comments (0)