Search results for "Perfect; already all, exactly all, appropriately all."

khám ngéqkham ŋɛʔadvperfectKhám ngéq; dyơ ngéq, cray ngéq, piêiq ngéq.Perfect; already all, exactly all, appropriately all.synachíh arin
Comments (0)