Search results for "They go look for mature tree leaves."

atângʔatɤŋvsmature; grownNgai pôc xua ula along ân atâng.They go look for mature tree leaves.synthâng2sit: thâng rngíhxéiq 1rep: xaxéiq; pc pk dial.: xayq; pa dial.: xếq
Comments (0)