Search results for "Tingôi Nang Tangức tông, tông, “Láh ngai, ngai cop dáng xoi, cốh ma ngai ngcốh cốh cop dáng adyưng.”"