Search results for "We rejoice in the hope of the glory of God."

bôn tâc nhơboːn tɤk ɲɤːvpenjoy; receive legacy; come into a treasureBui êm na parngíh kinứm ibôn tâc nhơ nnôr mpếh carpéh carpan ndo Yang Rbang.We rejoice in the hope of the glory of God.
Comments (0)