Search results for "achâng"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cacháng cuchéinh [kacaŋ kucḭɲ] vi smile broadly cừời toe toét pa pk dial.: cacháng cuchánh 3.5.6.4. Laugh Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chơnh cacháng [cɤːɲ kacaŋ] vi of smile cười 3.5.6.4. Laugh Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntêr cacháng [ʔənteːr kacaŋ] pk vt welcome chào mừng pl dial.: cavô, rliuq?? (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caxúm [kasum] vi smile with closed mouth mỉm cười syn: cacháng 1 sit: cacháng caxúm 3.5.6.4. Laugh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)