Search results for "adyaơnh"

adyaơnh [ʔaʄɯ̰ːɲ] n barking deer con mang pa dial.: poaih; cl: lám cf: dyéng., cune yóung. 1.6.1.1.3. Hoofed animals
Comments (0)

 

cune yóung [kunɛː jṵŋ] pc n deer con nai syn: , pl dial.: dyơt; cl: lám; sound: péo, pép, póup cf: adyaơnh. 1.6.1.1.3. Hoofed animals (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)