Search results for "ahoar xoq"

ahoar xoqʔahṵar sɔːʔnstream in ravinecfpóhcl: ntrayh; pl dial.: xoqxoqcl: ntrayh
Comments (0)

 

póhpɔhncreek, streamcfahoar xoq
Comments (0)

 

xoqsɔːʔncreek, streamsynoar xoqcfahoar xoqdaq pandóhrt: ndóh
Comments (0)