Search results for "akeng₂"

akeng₂ [ʔakɛːŋ] n catfish cá hén, cá lăng, cá nghẹng spec: akeng atong, akeng cung , akeng tayh cf: boaiq angiêt., angiêt. 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

boaiq angiêt [bṵajʔ ʔaŋiət] n catfish cá trê cf: atong., akeng. 1.6.1.5. Fish

Comments (0)