Search results for "angô"

a angoar ay angoar [ʔa ʔaŋṵar ʔaj ʔaŋṵar] vs thin because of illness, gaunt đau ốm Interleaved Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ango [ʔaŋɔː] n pine tree cây thông spec: tôm ango cf: kicul 1. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

angô [ʔaŋoː] vt rest nghỉ; nghỉ ngơi syn: angôi caus: pangô; nomi: parngô; recp: rngô 5.7. Sleep
Comments (0)

 

angô ahơi [ʔaŋoː ʔahɤːj] vt rest nghỉ; nghỉ ngơi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

angoaq [ʔaŋṵaʔ] vs lonely sadness buồn cf: rpéh rngóh., râu. angoaq abang
Comments (0)

 

angoaq abang [ʔaŋṵaʔ ʔabaːŋ] vs sad, lonely and afraid buồn Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

angoaq abang alang adáh [ʔaŋṵaʔ ʔabaːŋ ʔalaːŋ ʔadah] vs sad, lonely and afraid buồn Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

angoung [ʔaŋṵːŋ] n goose con ngỗng cl: lám; pk dial.: cungoq 1.6.1.2. Bird

Comments (0)

 

bêt ango [beːt ʔaŋɔː] n pine pitch (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

keau [kḭaw] n wild mango xoài rừng cl: callong; spec: culay keau
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)