Search results for "apây"

apây [ʔapɤj] pa n.kin grandmother cpart: avốq, chau ‘grandchild’; pl dial.: acáq 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pâyh [pɤs] vt paint quét nomi: parpâyh; recp: tarpâyh; invol: tapâyh cf: tapâyh., pannâyh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)