Search results for "apu"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apưn adyom [ʔapɯːn ʔaʄɔːm] vs trembling lỏng lẻo Binomial check meaning against apưn (cmpd)
Comments (0)

 

apúng [ʔapuŋ] n kind of large fish cá bọp, cá lấu cl: lám; spec: boaiq apúng 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apứp [ʔapɯp] n wild jackfruit trái mịt núi spec: culai apứp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apúr₂ [ʔapur] n rice gruel; mush cháo spec: rvayh apúr 5.2.3.1.1. Food from seeds. 6.2.6.2. Mill grain pa
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuteq apúc [kutɛːʔ ʔapuk] pk n mud bùn syn: cuteq dyứp pl dial.: phouq 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)