Search results for "armpit"

alpaq [ʔəl.paːʔ] pk n armpit nách pl dial.: hóng lpaq 2.1.3.1. Arm
Comments (0)

 

hóng lpaq [hɔŋ ʔəl.paːʔ] n armpit nách 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

lpaq [ʔəl.paːʔ] n armpit; ham cái nách, bả vai spec: lpaq ati; pa dial.: lampaq cf: lpéq. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)