Search results for "bánh"

Comments (0)

 

adyưng xe [ʔaʄɯːŋ sɛː] n wheel bánh xe 6.7.8. Parts of tools Binomial (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dang₂ [daːŋ] n sugar loaf bánh đường spec: peng dang
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

peng mi [pɛːŋ miː] n bread bánh mì 5.2. Food

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pứng xe [pɯŋ sɛː] n wheel bánh xe 7.2.4.1.1. Vehicle (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)