Search results for "bóng đèn điện"

ang parrang pardol toiqʔaːŋ pər.raːŋ pər.dɔːl tɔːjʔidiomelectric lightsAcâp i–át rngíh nnâh tung clúng ang parrang pardol toiq, tơang lơang chơq buaq tumán mpán tarhoi pidưl nnâh.Don’t be thinking this is a flat fertile place (like VN plains) with electric lights.
Comments (0)