Search results for "bóuh"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bóuh ca parlo [bṵh kaː pər.lɔː] vt barbecue thui [Whole animal.] cf: âng., eaih. 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

âng [ʔɤŋ] vt roast meat, hold a ways from fire so not burned nướng gắp nomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntâng cf: catau., ntâng., eaih., bóuh ca parlo., caxeic., nâng., bóuh 1., tacóuh. 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pouh₂ [pṵːh] n height of celebration syn: bouh, púcsit: pouh ariêu
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)