Search results for "búl"

abul [ʔabuːl] n earthen cooking pot nôi ôm cl: adéh; spec: adéh abul 5.2.1.3. Cooking utensil
Comments (0)

 

anap [ʔanaːp] vt bully, oppress ăn hiếp recp: rnap nap cf: lâyq o dông. 3.3.3.5. Compel. 4.7.9.5. Act harshly. 3.3.3.8. Threaten
Comments (0)

 

búl [bul] n stone; rock cục đá; hòn đá cl: lám; spec: búl ân cayh ‘precious stone’ 1.2.2. Substance, matter

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

búl cucháh [bul kucah] n coal than đá 5.5.6. Fuel
Comments (0)

 

búl dyeing [bul ʄḭːŋ] n magnet đá nam-châm [Rock that sucks in.] 1.2.2. Substance, matter (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carlâl [kər.lɤl] vs bulging eyes
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pireau [pirḭaw] n red whiskered bulbul (bird) chim chụp miêu spec: achéiq pireau 1.6.1.2. Bird Pycnonutus jocosus paltani
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >