Search results for "bếp"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tiêr [tiər] n drying rack for drying over fire dàng ở trên bếp để hơ khô [cross-shaped] syn: tarniêng cl: lám; spec: tiêr itiêng tro cf: irang. 5.2.1. Food preparation. 5.5. Fire
Comments (0)

 

tupéh [tupɛh] n stove, fire place cái bếp spec: tupéh uih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)