Search results for "bỏ vào lửa"

adyúm [ʔaʄum] v push sticks into fire bỏ vào lửa sit: puôr adyúm 7.3.2.9. Push
Comments (0)