Search results for "bad"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clúq₁ [kluʔ] n bad bamboo bủng xấu spec: abung clúq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lâyq tóc [lɤjʔ tɔk] adv bad sấu [Understood as somehow related to Kadô lây. ] cf: lây.
Comments (0)

 

mpư [ʔəmpɯː] vs said of place where bad luck to live thêm buồn bức sit: mpư a mpư ay, râu, ngot
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nnhôp [ʔəɲ.ɲoːp] pc; pa vs bad; ugly xấu pl dial.: nnhoup cf: lây.
Comments (0)

 

nnhoup nniêm [ʔəɲ.ɲṵːp ʔən.niəm] vs bad xấu Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

pacang [pakaːŋ] vs bad, wild dữ cf: phông.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

saq [saːʔ] vs bad xấu pl dial.: nnhoup 8.3.7.1. Bad
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xuyh [sus] adv of a bad odor arriving sit: tốq xuyh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a axán ay axán [ʔaː ʔasan ʔaj ʔasan] idiom bad cold, cough bị cảm, đau hơ 2.5.1. Sick Interleaved Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)