Search results for "barbecue"

bóuh ca parlobṵh kaː pər.lɔːvtbarbecueWhole animal.cfângnomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntângeaih5.2.1.1Cooking methods
Comments (0)