Search results for "bay"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adyít [ʔaʄit] n trap; square fishnet bảy 6.4.5. Fishing Pacoh tie the net at the top without a top piece.

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atayh₁ [ʔatas] n snap trap for rats bẫy cl: llom; sound: clíng cf: veat. 6.4.2. Trap

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bayq [bajʔ] pc; pk vs shiny dark; glossy đen lang caus: pibéiq; pl dial.: béiq cf: . 8.3.3.4. Shiny
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

callo [kəl.lɔː] n deadfall trap bảy part: tarcuaq, calpayh póng, tangcưl, partứng, tupaiq, béo, pallô, atiêih cf: calpayh póng. 6.4.2. Trap

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cune rlap [kunɛː ʔər.laːp] n wild pigs; peccary? heo bầy; heo rừng [Small, travel in herds.] cl: lám; spec: cune rlap 1.6.1.1.3. Hoofed animals (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)