Search results for "beng leaih"

Comments (0)

 

lâyq beng leaih [lɤjʔ bɛːŋ lḭas] adv impartially không thiên vị [Also with bưih. ] (cmpd)
Comments (0)

 

beng liêih [bɛːŋ liəs] Pronunc.Variant of beng leaih unfair thiên vị
Comments (0)