Search results for "beng"

abengʔabɛːŋnsmall branch; twigcfakeq1.5Plant1.5.1Tree
Comments (0)

 

abeng taleng tandéhʔabɛːŋ talɛːŋ tən.dɛhnplarge branchantngarngeq ngarngứcspec: akeq ngarngeq ngarngức
Comments (0)

 

bengbɛːŋnumone hundred thousand; 100,000synmâh culám ngin8.1.1Number
Comments (0)

 

beng leaihbɛːŋ lḭasbeng liêihunfairvsunfair; biased; one sided; partial
Comments (0)

 

beng liêihbɛːŋ liəsPronunc.Variant ofbeng leaihunfair
Comments (0)

 

bít bêngbit beːŋadvclearly
Comments (0)

 

daq abêngdaːʔ ʔabeːŋntributarysyndaq akeq1.3.1Bodies of water
Comments (0)

 

lâyq beng leaihlɤjʔ bɛːŋ lḭasadvimpartiallyAlso with bưih.
Comments (0)

 

mbengʔəm.bɛːŋnone-round-flat-thing
Comments (0)

 

tarbéngtər.bɛŋnsmall fishing pole6.4.5Fishing
Comments (0)

 

akeqʔakɛːʔnlarge branch of treesyncrơcfabeng1.5.5Parts of a plant

akeqbranch

Comments (0)

 

daq akeqdaːʔ ʔakɛːʔntributarysyndaq abêng1.2World
Comments (0)

 

mâh culám nginmɤh kulam ŋiːnnumone hundred thousand; 100,000synbeng8.1.1.1Cardinal numbers
Comments (0)

 

ngarngeq ngarngứcŋər.ŋɛːʔ ŋər.ŋɯkexpof large branch growing out from treeantabeng taleng tandéhcftaleng tandéhsit: abeng taleng tandéh
Comments (0)

 

parnóhpər.nɔhncymbalssyntarlecl:beng
Comments (0)

 

tahươngtahɯəŋnbowlcftingancl: beng5.2.1.3Cooking utensil

tahươngbowl

Comments (0)