Search results for "biển"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq ving cavang [daːʔ wiːŋ kawaːŋ] n ocean biển (cmpd)
Comments (0)

 

dơq ving cavang [dɤːʔ wiːŋ kawaːŋ] pk n ocean biển pl dial.: daq biên 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

lâyq dôc [lɤjʔ doːk] aux lazy lừoi biếng, nhác [Always in negative.] cf: adôc., cardôc. 6.1.2.4.2. Lazy (cmpd)
Comments (0)

 

mống eng eng [moŋ ʔɛːŋ ʔɛːŋ] pk vs blue mầu xanh biển syn: armống pl dial.: rmóung 8.3.3.3. Color De-intensification (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tau biên [taw biən] n ship tàu 7.2.4.1.1. Vehicle. 7.2.4.2.1. Boat. 7.2.4.1.2. Railroad (cmpd) (VN)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)