Search results for "boil"

áp [ʔap] vt boil food, simmer for a long time luộc nấu syn: pức, traunomi: pa–áp, par–áp; invol: ta–áp; rep: a–áp; instr: tupéh
Comments (0)

 

cancruôc [kənkruək] n sound of boiling tiếng nước sôi spec: cancruôc carâc
Comments (0)

 

carrâc [kər.rɤk] vi boil (of water) sôi sit: daq carrâc; sound: pampáơc 5.2.1. Food preparation
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kiteng [kitɛːŋ] n pimple; small boil mút nhỏ syn: calmóuh, catot cl: lám; spec: kiteng atouiq, kiteng chóuq
Comments (0)

 

kiteng atoiq [kitɛːŋ ʔatɔːjʔ] n callus; large pimple; boil phong syn: calmóuh cl: lám; spec: kiteng atouiq, kiteng chóuq 2.5.2.2. Skin disease. 2.1.4. Skin Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

kiteng lu [kitɛːŋ luː] n boil nhọt 2.5.2.2. Skin disease. 2.1.4. Skin
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pampáơc [pəmpɯ̰k] exp sound of boiling tìếng nước sôi spec: pampáơc carâc 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

trau a trau ứm [traw ʔaː traw ʔɯm] idiom boil corn Interleaved (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyóuc₁ [ʄṵk] vt suck (boiled snails) nút ốc Dyóuc clo. Suck snails. caus: padyóuc; nomi: pardyóuc cf: dyéiuq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ret [rɛːt] v 1boil until water gone, cook down; distill alcohol kho rim caus: paret; nomi: parret; invol: taret 2distill whiskey chưng rượu sit: ret ariêu dyeal xiêu
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)