Search results for "bone"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nghang [ʔəŋhaːŋ] n bone xương cl: lám, ntrayh 2.1.6. Bone, joint. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarcông [tər.koːŋ] n shin bone ống chân spec: tarcông adyưng

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarlơuq [tər.lɤːwʔ] n bone marrow
Comments (0)

 

acouh [ʔakṵːh] n skull; bone sọ Acouh plô. Skull. spec: nghang acouh 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúm icrum [krum ʔikruːm] exp of crunching bone, corn, etc. tiếng nhải xương idiom: crúm icrum creal a crúm icrum âm (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntriêih [ʔəntriəs] n dorsal fin (above backbone of fish) ky sit: ntriêih boaiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơng craơng [tɯ̰ːŋ krɯ̰ːŋ] exp of thin--skin and bones gầy giơ xương spec: taơng craơng oiq cf: oiq. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nghang nniêr [ʔəŋhaːŋ ʔən.niər] n rib xương sườn [Front of chest.] 2.1.6. Bone, joint. 1.6.2. Parts of an animal (cmpd)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >