Search results for "burn"

achéc [ʔacɛk] vt sting, burn, irritate rát [Also used of people who irritate or disrespect.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carhang caryóung [kər.haːŋ kər.jṵŋ] vi burned thiêu đốt Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chanchóng [cəɲcɔŋ] vi burning fields 5.5.4. Burn
Comments (0)

 

chéh pallo [cɛh pəl.lɔː] vi burn cháy
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

doui ngcat [dṵːj ʔəŋkaːt] n burned rice cháy sém 5.2.3.4. Prepared food
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)