Search results for "buy and sell; commerce; trading"

tarplây tarchơngtər.plɤj tər.cɤːŋvibuy and sell; commerce; tradingNám lâyq bôn phep, lâyq hôi tarplây tarchơng.If you don’t have permission, you can’t do business.
Comments (0)