Search results for "buying"

map [maːp] v buying syn: vúp
Comments (0)

 

pallây [pəl.lɤj] n the buying rt-v: plây
Comments (0)

 

Comments (0)

 

parlây parláq [pər.lɤj pər.laʔ] vs buying mua Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)