Search results for "cá"

Comments (0)

 

a axán ay axán [ʔaː ʔasan ʔaj ʔasan] idiom bad cold, cough bị cảm, đau hơ 2.5.1. Sick Interleaved Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

a liq [ʔaː liːʔ] vp argue a case tranh luận recp: tar–a
Comments (0)

 

a-₃ [ʔa:] v.pfx causative prefix làm cho Vaih > Avaih. Appear > Create (cause to appear). [Cf. abôn ‘get’ with bôn ‘have’] syn: pa-
Comments (0)

 

a–ay axán [ʔaʔaj ʔasan] n cold bị cảm 2.5.1. Sick. 2.5.2. Disease (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–eq [ʔaʔɛːʔ] vs taboo; sin điều cắm-ky sit: ân itán cf: tán., tampán.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ouiq cán [ʔaʔṵːjʔ kan] n hen con gà mái cl: lám; pa pc dial.: ntruôi; sound: cutac cutoc ‘clucking’, cróuc ‘calling chicks’ 1.6.1.2. Bird (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abéih [ʔabḭh] vt fish đành cá syn: abayh redup: babéih abéih 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

abeng taleng tandéh [ʔabɛːŋ talɛːŋ tən.dɛh] np large branch canh cây ant: ngarngeq ngarngức Trinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abouih [ʔabṵːs] n kingfisher sả cá; thằng chài gen: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

abouih lao [ʔabṵːs laːw] n white-breasted kingfisher chim bói cá 1.6.1.2. Bird Halcyon smyrnensis fusca (cmpd)
Comments (0)