Search results for "câq₂"

acáq₂ [ʔakaʔ] pa n.kin great grandmother bà cố; cụ bà cpart: achuôih, che ‘great grandchild’; pl dial.: acheih 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acáq₁ [ʔakaʔ] n.kin grandmother [Maternal grandmother, if distinguished from acáq_lom. ] cpart: avóuq, achau ‘grandchild’; pa dial.: apây cf: icáq. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

caq [kaːʔ] vt straighten out a hook mở lưỡi câu nomi: parcaq; recp: tarcaq; invol: tacaq; instr: pla cf: ticaq.
Comments (0)

 

choih [cɔːs] v kick straight and hard đá syn: câq nomi: pachoih, parchoih; recp: tarchoih; invol: tachoih cf: kichíh., kichuyh., câq. 2.5.3. Injure. 7.7.3. Kick
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kichíh [kicih] vt kick with bottom of foot, kick to side đá syn: câq recp: carchíh chíh cf: choih. 7.7.3. Kick
Comments (0)