Search results for "cóui"

Comments (0)

 

cóui [kṵj] v lie down (of dog or cat) nằm (chó hoặc mèo) caus: pacóui; nomi: parcóui 5.7. Sleep
Comments (0)

 

couiq [kṵːjʔ] vt lasso; hang in noose; tie with noose vòng trách pk dial.: côiq; nomi: carnouiq 7.5.4. Tie. 7.3.2.4.1. Hang
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pantưi pangcoui [pəntɯːj pəŋ.kṵːj] n orphan cộ nhi; mồ côi Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóuih cóuih [tṵs kṵs] exp of sleeping alone ngủ một mình spec: bíq tóuih cóuih 5.7. Sleep (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achóuc [ʔacṵk] vs fall short thiếu; không dủ [Aim for target, but hit low.] syn: nchóucant: ticouiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)