Search results for "cứh"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuhoaiq [kuhṵajʔ] pk v whistle húyt gío pl dial.: cakhoaiq 1.6.4.3. Animal sounds. 2.1.1.4. Mouth
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuhóuiq [kuhṵjʔ] v pucker
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarrunh [tər.ruːɲ] n descent cf: tarunh., tangcứh.
Comments (0)

 

tarunh [taruːɲ] v carry down đi xuóng ant: tacứh sit: dông tarunh cf: tarrunh., trunh. 7.3.1. Carry
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >