Search results for "cứp"

Comments (0)

 

acup cap [ʔakuːp kaːp] n scorpion cung bọ cạp [Rare in mountains.] syn: candeam-rám, caldem 1.6.1.7. Insect (cmpd, redup)
Comments (0)

 

alốq abúng [ʔaloʔ ʔabuŋ] pk n bamboo cup tách tre pl dial.: atóuc, ngco daq 5.2.2.7. Drink
Comments (0)

 

atóuc [ʔatṵk] n bamboo cup syn: ngco daq

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chếh [ceh] vt cut open, dissect; surgery mổ caus: pachếh; nomi: parchếh; recp: tarchếh; invol: tachếh; rep: chachéh 2.5.7. Treat disease. 2.5.7.4. Hospital. 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

choc [cɔːk] n tea cup cốc trà [Was cut from bamboo.] syn: li, li, mancf: tarpong., heing. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil (VN?)

Comments (0)

 

cúp [kup] n hair cut hớt tóc syn: cróul xóuc spec: cúp xóuc; nomi: canúp cf: ngôl. 2.1.5. Hair
Comments (0)

 

cưp [kɯːp] n cave, cavern hang spec: hóng cưp 1.2. World
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cứp bar cantứq [kɯp baːr kəntɯʔ] adv.t twice hai lần
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cupêl [kupeːl] vt patch (put on) vá khâu sit: eih cupêl; recp: carpêl pêl 6.6.1. Working with cloth
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cupoaq [kupṵaʔ] n kind of rice 5.2.3.1.1. Food from seeds. 6.2.6.2. Mill grain. 6.2.1.1.1. Growing rice. 1.5.3. Grass, herb, vine
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

do cupouih [dɔː kupṵːs] idiom gas on stomach rt-vs: pouih (cmpd)
Comments (0)