Search results for "cửa"

Comments (0)

 

acám₁ [ʔakam] n crab cua syn: cadyơ 1.6.1.9. Small animals
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

alúh [ʔaluh] n window cửa sổ cl: lám cf: llóung. 6.5.2.5. Window
Comments (0)

 

atam [ʔataːm] pa n crab con cua pl dial.: acám, cadyơ; cl: lám 1.6.1.9. Small animals
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caldóh [kəl.dɔh] vi wriggle; flip cựa [As fish.] 1.6.4.1. Animal movement
Comments (0)

 

calláq [kəl.laʔ] n prop, window stick chốt cửa spec: calláq llóung cf: cláq., clóq.
Comments (0)

 

calleang [kəl.lḭaŋ] n door lá cửa cl: lám; spec: calleang llóung; rt-v: cleang cf: callống.

Comments (0)

 

callống [kəl.loŋ] pk n doorway cửa cl: lám; pl dial.: llóung cf: calleang.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catáng₁ [kataŋ] v partition; divide ngăn lại; đan cái cửa [As by putting up wall.] recp: cartáng táng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cleang₁ [klḭaŋ] vt close đóng cửa sit: cleang llóung; nomi: calleang 6.5.2.4. Door. 7.3.6.1. Shut, close. 6.5.2.5. Window
Comments (0)

 

clơq [klɤːʔ] vt push door xô cửa caus: paclơq, taclơq; nomi: parclơq; recp: tarclơq; invol: taclơq 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)