Search results for "cadyiq o li"

cadyiq o likaʄiːʔ ʔɔː liːvptreat equallyantrêh mát
Comments (0)

 

rêh mátreːh matvtdiscriminate, as on basis of appearanceantcadyiq o lio li li
Comments (0)