Search results for "callống"

callống [kəl.loŋ] pk n doorway cửa cl: lám; pl dial.: llóung cf: calleang.
Comments (0)

 

callong ân lư [kəl.lɔːŋ ʔɤn lɯː] np a truth chân lý
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

callóng₁ [kəl.lɔŋ] Pronunc.Variant of callong₁, callong₂ seed; core hạt; ruột nứa, mây
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntruôi callong cóq [ʔən.truəj kəl.lɔːŋ kɔʔ] n chick gà con 1.6.1.2. Bird (cmpd)

Comments (0)

 

calleang [kəl.lḭaŋ] n door lá cửa cl: lám; spec: calleang llóung; rt-v: cleang cf: callống.

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >