Search results for "callo"

callo [kəl.lɔː] n deadfall trap bảy part: tarcuaq, calpayh póng, tangcưl, partứng, tupaiq, béo, pallô, atiêih cf: calpayh póng. 6.4.2. Trap

Comments (0)

 

calloh [kal.lɔːh] pk vs bald sói; hói đầu pl dial.: calouh cf: calơa.
Comments (0)

 

callóh [kəl.lɔh] n three pronged gig for fish cl: pla; rt-v: callóh 6.4.5. Fishing
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

callống [kəl.loŋ] pk n doorway cửa cl: lám; pl dial.: llóung cf: calleang.
Comments (0)

 

callong ân lư [kəl.lɔːŋ ʔɤn lɯː] np a truth chân lý
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

callóng₁ [kəl.lɔŋ] Pronunc.Variant of callong₁, callong₂ seed; core hạt; ruột nứa, mây
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calloun [kəl.lṵːn] n sports, games thể thao spec: ân icloun; pk dial.: callôn clôn 4.2.6.2. Sports
Comments (0)

 

Comments (0)