Search results for "callong ân lư"

callong ân lư [kəl.lɔːŋ ʔɤn lɯː] np a truth chân lý
Comments (0)