Search results for "cang mmoaq cang tarnao"

cang mmoaq cang tarnaokaːŋ ʔəm.mṵaʔ kaːŋ tər.naːwidiomprofanity ; vulgarityAcâp itáq arâq do cốh, xáng mmoaq xáng tarnao.Don’t act like him, curses & profanity, blankety blank so and so.cfxâc
Comments (0)

 

xâcsɤkvsrude; impolite; not to care for clothes, etc.Kếh cáh vi ngai tông cang ân nnhoup, cáh vi bao yơ ân xâc.Then there won’t be people speaking ugly, won’t ever be rude.cfcang mmoaq cang tarnaort: mmoaqVN
Comments (0)