Search results for "care for; behave toward"

dông yéng2doːŋ jɛŋvtcare for; behave toward
Comments (0)

 

dông2doːŋvtcare for; behave towardCounh a–o dông cán; cán a–o dông counh.Men take good care of women; women take good care of men.Lâyq o ngai dông arâq ngai nhóung lâyq bôn carpéh.They treat badly as though they see you as not having worth.Do hôm lâyq o ngai dông ngai yéng, ngai púh ngai peng.He saw they mistreated them, beating them.syndôi xứq
Comments (0)